مطابق دستور پزشک و یا روزی 2 مرتبه، 1 نوبت صبح و 1 نوبت شب هر بار یک میلی‌لیتر (تا خط نشانه) بر روی مناطق کم موی سر از قسمت وسط به اطراف چکانده شود و به آرامی مصرف شود. حداقل 12 ساعت فاصله بین 2 نوبت مصرف در نظر گرفته شود.